GDPR

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/676 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů

Společnost FARMA-ZPZ, s.r.o., IČO: 26821745, se sídlem: Valašská Bystřice 483, 756 27

zapsané v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25834, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti uzavření smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 1. Zdroje osobních údajů

Zdroje osobních údajů jsou poskytovány přímo od subjektů údajů, velkoobchod   – distributor   – kamerový systém – veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

 

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např.   jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje   umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo   faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) – popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému) – další údaje nezbytné pro plnění smlouvy – údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany   subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

 1. Kategorie subjektů údajů

Zákazník správce – zaměstnanec správce – dopravce – dodavatel služby – návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem – jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci – uchazeč o zaměstnání.

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Velkoobchodníci – finanční správa – veřejné ústavy – zpracovatel – smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa – státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy – další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU).

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

– účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů – jednání o smluvním vztahu – plnění smlouvy – ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) – archivnictví vedené na základě zákona – výběrová řízení na volná pracovní místa – plnění zákonných povinností ze strany správce – ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů  .

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobních údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jako i k jinému zneužití osobních údajů.  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 ods. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

– Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

– Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení   opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

– Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

– Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
– Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné   moci, kterým je pověřen správce,

– Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě   případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů   vyžadující ochranu osobních údajů.

 

 1. Práva subjektů údajů
 2. a) v souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

– Účelu zpracování,

– Kategorii dotčených osobních údajů,

– Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

– Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

– Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
– Skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– Požádat správce o vysvětlení.

– Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

– Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána za oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

– Nevyhoví-li správce žádostí subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

– Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad     přímo.

– Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.